Vedtægter

 

 

 

 

 

Vedtægter for Farsø Rideklub.

 

§ 1

Klubbens navn er Farsø Rideklub, forkortet FRH.

Klubbens hjemsted er Farsø kommune.

 

§ 2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, at arbejde for kendskabet til den ædle hest samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§ 3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen, og har først stemmeret fra det tidspunkt de er fyldt 18 år, jf. § 10. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrencer. Passivt medlemskab er at betegne som støttemedlemskab. Passive medlemmer har ikke stemmeret i sportslige anliggender og må ikke benytte klubbens faciliteter. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

 

 

§ 5A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

§ 5B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere bestemt tidsrum over 2 måneder.

På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger. Generalforsamlingen kan ligeledes, ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstille til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 

§ 5C

I det af § 5B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved

skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for DRF's Amatør og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstille til DIF, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under DIF (eksklusion).

Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden, og medlemmer må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder.

For §§ 5B & 5C gælder, at kontingentet for indeværende periode skal betales.

 

§ 6

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Stigninger, som følge af indeksregulerede stigninger i DRF, vil ikke blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

For aktive såvel som passive opkræves medlemskontingentet en gang årlig forud, og er forfalden til betaling d. 1. marts.

 

§ 7

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være amatører og være fyldt 18 år.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen for 2 år, derefter vælges 2 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorerne vælger 1 juniorrepræsentant samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges.

Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant.

I tilfælde af vakance for formand eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 8

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 5. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages må mindst 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Protokollen oplæses på nærmest følgende bestyrelsesmøde.

§ 9

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles 2 i forening, f.eks. formand/- næstformand/kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger. Der må ikke meddeles eneprokura. Klubben hæfter alene ved den eventuelle formue.

 

§ 10

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest d. 15. februar.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Personer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. Medlemmer over 18 år har stemmeret, såfremt de har indbetalt sidst opkrævede kontingent.

Forældre til børn under 18 år, har én stemme pr. barn, der er medlem af FRH.

Familiemedlemsskab giver en stemme pr. person i husstanden over 18 år. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §§ 12 og 15.

Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

 

§ 11

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring i lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§ 12

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Forudsætningen for nærværende vedtægt er, at det er en statsautoriseret revisor, der udfærdiger regnskabet.

Såfremt regnskabet udfærdiges af ikke-autoriseret, skal regnskabet revideres af 2 på den ordinære generalforsamling, for 2 år af gangen, valgte revisorer. Èn afgår hvert år.

Det reviderede regnskab skal foreligge mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan ved henvendelse til kassereren rekvireres af klubbens medlemmer, tillige med forslag til budget for det kommende år.

 

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 14

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutning om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde idrætslige formål i Farsø kommune.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. juli 2009.

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

09.06 | 19:14

Hejsa

09.06 | 19:11

Hej

20.11 | 20:50

Hvordan gør man hvis man gerne vil start til undervisning

24.08 | 06:42

Hej. Har i plads om torsdagen til nybegynder på 7 år ? jeg har sendt sms til aleksander som der står men uden svar. Mvh Heidi